Σήμανση του Εθνικού Μονοπατιού 11

Ξεκινάμε την σήμανση του Εθνικού Μονοπατιού 11 από Αραποκέφαλα Προυσού – Καρπενήσι και των μονοπατιών στα χωριά!

Καλή δύναμη να έχουμε και υπομονή μόνο 1000 σήματα και 250 χιλιόμετρα είναι…!!!